Klubbens øverste organ

Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Vi minner om at man må være medlem i Ski IL Håndball en måned før årsmøte, ha fylt 15 år, og ha betalt medlemskontingent for å ha stemmerett på årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Innkalling til årsmøte i Ski IL Håndball

Ski IL Håndball avholder årsmøte onsdag 13. mars 2024 kl. 20:00 i det store møterommet i Ski Alliansehall.

SAKSLISTE

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsberetning for 2023

5. Behandle klubbens regnskap for 2023 i revidert stand.

6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for lagenes aktivitet.

7. Vedta klubbens budsjett for 2024.

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

9. Kontrollkomiteen

10. Foreta følgende valg:

Leder og nestleder

 • Min. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 • Revisor
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
 • Kontrollkomité, 2 medlemmer

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt medlemskontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Med vennlig hilsen

Styret i Ski IL Håndball

Innkalling til årsmøte i Ski IL Håndball

Velkommen til årsmøtet i Ski IL Håndball onsdag 13. mars 2024 kl 20.00. Møtet avholdes på møterommet i 2. etasje i Ski Alliansehall.

FORELØPIG SAKSLISTE

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning for 2023
 5. Behandle klubbens regnskap for 2023 i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, samt gi styret fullmakt til å justere treningsavgift etter behov.
 8. Vedta klubbens budsjett for 2024
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Kontrollkomiteen
 11. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Min. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. Revisor
  5. Representanter til Ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  7. Kontrollkomité, 2 medlemmer

Dersom medlemmer ønsker å fremme saker til behandling under årsmøtet, ber vi om at det meldes til styreleder Marius Mæle per e-post (marius.mele@soco.no) innen fredag 23. februar 2024.

Vi minner om at man må være medlem i Ski IL Håndball en måned før årsmøte, ha fylt 15 år, og ha betalt medlemskontingent for å ha stemmerett på årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Med sportslig hilsen,

Styret i Ski IL Håndball

I 2023 blir årsmøtet for Ski IL Håndball holdt torsdag 23. mars klokken 19:00 i Ski Alliansehall.

I 2022 ble årsmøtet for Ski IL Håndball avholdt onsdag 16. mars klokken 19:00.

Vi behandlet en rekke saker i henhold til idrettens lover, samt et par saker som var varslet av styret.

Under kan dere se nærmere på sakene som ble behandlet og hvilke vedtak som ble fattet.

I 2021 ble årsmøtet avholdt 16. mars. Vi behandlet en rekke saker i henhold til idrettens lover, samt et par saker som var varslet av styret.

Under kan dere se nærmere på sakene som ble behandlet og hvilke vedtak som ble fattet.